Projekt "Kompetencje informatyczne dla każdego"

Jeśli chcesz urozmaicić swoje CV zdobywając certyfikat posiadający międzynarodowy  zasięg i reprezentujący najwyższą światową jakość – skorzystaj z bezpłatnych szkoleń z egzaminem z zakresu IC3 Spark (poziom podstawowy) / IC3 (poziom średniozaawansowany).

 

Fundacja IT zaprasza do udziału w projekcie pn. „Kompetencje informatyczne dla każdego”, nr RPZP.08.10.00-32-K053/22, finansowanego jest ze środków EFS w ramach RPO WZ 2014-2020. Wartość projektu to 511 250,00 zł, w tym kwota dofinansowania: 459 800,00 zł.

Celem głównym projektu jest nabycie kompetencji lub/i uzyskanie kwalifikacji cyfrowych przez 270 osób (w tym 132K, 138M) w wieku 25 lat i więcej, uczących się, pracujących lub zamieszkujących na terenie województwa zachodniopomorskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem kompetencji lub kwalifikacji w powyższym zakresie w okresie 01.09.2022 – 30.09.2023. 

 

ZAPISZ SIĘ NA EGZAMIN TUTAJ:

Wymagania:

 • ukończony 25 rok życia,
 • bez działalności gospodarczej lub rolniczej (nawet zawieszonej),
 • szkoła, praca lub miejsce zamieszkania na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Podczas rekrutacji preferowane będą:

 •  osoby w wieku 50 lat i więcej,
 • osoby niepełnosprawne,
 • osoby mieszkające na obszarze SSW WZP – Specjalnej Strefy Wyłączenia na obszarze województwa zachodniopomorskiego,
 • kobiety,
 • osoby o niskich kwalifikacjach – tj. wykształcenie na poziomie co najwyżej ponadgimnazjalnym: ukończone liceum, liceum profilowane, technikum, technikum uzupełniające, zasadnicza szkoła zawodowa. 

Data zakończenia projektu – wrzesień 2023

Każde szkolenie będzie trwać 50 godzin dydaktycznych i dostarczy fundamentalną wiedzę z zakresu komputera, Internetu oraz kluczowych programów i aplikacji, a po jego ukończeniu będziesz potrafił:

 • tworzyć dokumenty i arkusze kalkulacyjne
 • analizować dane,
 • korzystać z programów i aplikacji,
 • funkcjonować w internetowym środowisku.

Zagadnienia ujęte na szkoleniu:

 •  informacja i dane,
 •  komunikacja i współpraca,
 • tworzenie treści cyfrowych,
 • bezpieczeństwo,
 •  rozwiązywanie problemów.

Zajęcia szkoleniowe będą odbywały się w dni robocze i/lub weekendy, w zależności od analizy potrzeb szkoleniowych grupy. 

Osoby do kontaktu w sprawie udziału w projekcie

tel. +48 91 484 44 37, tel. 720 844 437, 
email: rekrutacja@fundacja.it

Natalia Jarzeńska, Kamila Brodzińska-Kawka oraz Karolina Kołacz.

 

Udział w projekcie jest całkowicie BEZPŁATNY!